Guvernul își va asuma răspunderea pe modificarea OUG 114, iar schimbările se anunță de mare impact, printre cele mai marcante numărându-se și imposibilitatea pensionarilor angajați la stat de a mai cumula pensia cu salariul.

Astfel, pensia nu poate fi cumulată cu veniturile realizate de salariaţii autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, cât şi cei care lucrează în regii autonome, societăţi naţionale, companii naţionale şi din societăţi comerciale al căror capital social este deţinut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ-teritorială.

Pensionarii vizați de schimbare trebuie ca, în 15 zile de la data intrării în vigoare a legii, să își exprime în scris opțiunea între suspendarea plății pensiei pe durata exercitării activității și încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în funcție.

În lipsa exprimării acestei opțiuni, acestora le va fi desfăcut contractul de muncă.

„Neîndeplinirea obligației privind exprimarea opțiunii în termenul prevăzut alin. (1) şi (2) constituie cauză de încetare de drept a raporturilor de muncă stabilite în baza contractului individual de muncă sau a actului de numire în funcţie, precum şi a raporturilor de serviciu.”

„În cazul în care opțiunea este exprimată în termenul prevăzut la alin. (1) și (2), plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care a fost exprimată opțiunea pentru continuarea activității. Sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie se recuperează de la pensionari, cu respectarea termenului general de prescripție.”

Prevederile sunt aplicabile și beneficiarilor de pensie de serviciu stabilită prin legi speciale.