Aventura primarului general se încheie. Pe 26 februarie 2019, se va anunţa oficial falimentul RADET. A fost nevoie sã vinã liberalii cu soluţii ca bucureştenii sã nu rãmânã fãrã agent termic în iarna care nu s-a încheiat. Dacã nu va accepta propunerea PNL, Firea îşi poate lua adio de la politicã şi primãrie.

Asociaţia “Ţine de noi”, împreunã cu Fundaţia Hanns Seidel - România au organizat o dezbatere publica pe tema regiei de termoficare. Decizia Curţii de Apel Bucureşti care a decis cã sunt ilegale companiile înfiinţate de Gabriela Firea a îngrijorat-o pe primãriţã. Asociaţia creditorilor RADET urmeazã sã declare falimentul regiei de termoficare pe 26 februarie 2019, iar pe 27 februarie, Tribunalul Bucureşti va recunoaşte faimentul RADET. Aflatã în corzi şi fãrã imaginaţie, primãriţa i-a convocat luni pe liderii de grup ai consilierilor generali. Soluţia ieşirii din impas a venit de la PNL. Gabriel Dumitraşcu, fost preşedinte al Consiliului de Administraţie al RADET, demis de viceprimarul Aurelian Bãdulescu cu multe invective şi jigniri, a prezentat soluţia salvatoare. Se va înfiinţa o nouã entitate economicã care va prelua licenţa, contractele şi capitalul uman al Companiei Municipale Energetice (declaratã ilegalã) sub denumirea de Termoelectrica. O altã societate va prelua mentenanţa şi serviciile RADET. Ambele vor fi în subordinea Primãriei Capitalei. Practic se va produce un transfer de business, în care va intra şi ELCEN, producãtorul de energie termicã. Dumitraşcu afirmã cã, iniţial, Firea a vrut sã reia votul asupra Companiei Municipale Energetice, cerşind de la opoziţie voturile de pânã la douã treimi.

Doamna Firea a venit cu propunerea de a valida hotărârea anulată de Curtea de Apel București. Nu am dorit să mergem în aceeași logică. De aceea, am propus o alternativă, corectă și care să îndeplinească toate cerințele legale. Am propus înființarea unei companii, care să respecte legea precum și principiile de guvernare corporatiste. Aceasta se va numi Termoenergetica și va trebui votată în Consiliul General cu votul a două treimi din numărul de consilieri. Am făcut această propunere, ținând cont de faptul că în 27 februarie este mai mult decât probabil să avem o hotărâre de instanță prin care RADET să intre în faliment, iar Bucureștiul trebuie să lucreze de acum la o alternativă, pentru ca un eventual colaps total să nu ne prindă descoperiți. Am venit cu o soluție care să preîntâmpine instabilitatea și colapsul sistemului și să ofere o deschidere sănătoasă spre modernizare și eficientizare.
TERMOENERGETICA trebuie să funcționeze legal, să aibă o activitate transparentă și eficientă, cu un management performant și depolitizat, care să poată prelua atribuțiile actualei regii muribunde și a companiei înființate ilegal.

Am lucrat împreună cu executivul primăriei, cu specialiștii, la proiectul de Hotărâre și sper ca în următoarea ședință acesta să intre pe ordinea de zi”, a comentat Gabriel Dumitraşcu. El spune cã partidele politice reprezentate în Consiliul General au susținut propunerea de a înființa această companiepentru prevenirea aprofundării crizei.

Prezentãm documentul de lucru pus pe masa primãriţei.

Propunere privind elemente strategice de asigurare a continuitatii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat:

1. Infiintarea unei societati noi TERMOENERGETICA, aprobata cu 2/3 din votul CGMB; capital social detinut de UAT; obiect de activitate strict, conform prevederilor legii serviciilor publice; scopul este preluarea, prestarea si furnizarea serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat.

2. Pentru noua societate se vor aproba de catre CGMB prevederi care sa prezerve principalele atributii pentru actionar, controlul deciziilor strategice, transparenta functionala si a gestiunii, management performant si depolitizat.

3. Se ia hotararea in CGMB de începere a lichidarii CM Energetica prin divizare si fuziunea partii care corespunde serviciului public cu TERMOENERGETICA. Proiectul de divizarea se face la situatia bilantiera de la 31.12.2018, fara un raport de evaluare nou. Partea care urmeaza sa fuzioneze cu TERMOENERGETICA primeste activele si pasivele corespunzatoare, avizele si licentele, contractele si personalul aferente prestarii serviciului public si le aporteaza la TERMOENERGETICA. Ceea ce ramane, formeaza o noua societate de prestari servicii energetice.

4. La terminarea sezonului de încalzire, sau la pronuntarea falimentului RADET, prin hotarare CGMB se dispune incetarea delegarii directe a serviciului public catre RADET si incredintarea serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat catre TERMOENERGETICA, pe baza de contract de delegare, Se aproba inventarul bunurilor mobile si imobile, proprietate publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale aferente serviciului public, care vor fi predate de RADET si preluate de TERMOENERGETICA, pe baza procesului-verbal de predare-preluare a bunurilor intre parti RADET- TERMOENERGETICA -UAT.

5. Se aproba de CGMB preluarea de catre TERMOENERGETICA a contractelor, licentelor si avizelor RADET, aferente serviciului public. 6. Bunurile proprietate privata ale RADET raman in patrimoniul acesteia, la fel datoriile si creantele.

7. TERMOENERGETICA urmeaza sa prezinte in 3 saptamani de la infiintare modelul comercial al prestarii serviciului public la parametrii de calitate si planul de afaceri in diverse ipoteze practice de lucru, astfel incat bilantul pe primii 3 ani sa fie pozitiv, in functie de care se ia si decizia de preluare individuala a personalului RADET aferent serviciului.

Scopul Societatii

(1) Scopul Societatii este prestarea si furnizarea serviciului public de alimentare cu energie termica in Municipiul Bucuresti - producere, transport, distributie si furnizare („Serviciul Public”).

(2) Societatea este operatorul Serviciului Public, din categoria operatorilor prevăzută la art.30 (3) litera a) si art.31 (5) din legea nr.51/2006 (operatori cu statut de societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu capital integral al unităţilor administrativ-teritoriale), căreia Municipiul București i-a atribuit în mod direct, prin HCGMB, Contractul de Delegare a gestiunii Serviciului Public.

(3) Societatea, în calitate de Delegat, va desfăşura exclusiv activităţile din sfera furnizării/prestării Serviciului Public destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competenţă a Municipiului București.

(4) Domeniul principal de activitate al Societatii este grupa CAEN 353 - Furnizarea de abur si aer conditionat.

(5) Obiectul principal de activitate al Societatii este cod CAEN 3530 - Furnizarea de abur si aer conditionat. Obiectele secundare de activitate ale Societatii sunt: orice activitati industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare care au legatura directa sau indirecta cu obiectul principal de activitate, respectiv cu prestarea si furnizarea Serviciului Public, sau care pot facilita realizarea acestuia.

Capitalul social

(1) Capitalul social initial este in intregime subscris de Municipiul Bucuresti/ UAT Ilfov si este varsat integral la data constituirii Societatii.

(2) Capitalul social initial nu include bunuri de natura celor prevazute la art. 136 alin. (3) din Constitutie, republicata. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Reprezentarea actionarilor

(1) In perioada in care Municipiul Bucuresti este actionar al Societatii, interesele acestuia in Adunarea Generala a Actionarilor vor fi reprezentate de reprezentantii numiti prin Hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

(2) Reprezentantii desemnati in Adunarea Generala a Actionarilor nu vor putea exercita, fara mandat special din partea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, atributiile acesteia (stabilite in sarcina adunarii ordinare sau extraordinare, potrivit legii si Actului Constitutiv), referitoare la: a) schimbarea formei juridice a societatii; b) aprobare si modificare act constitutiv; c) numirea si revocarea administratorilor si durata mandatului, cu exceptia administratorilor provizorii; h) aprobarea propunerilor privind strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiara a Societatii; i) examinarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si programul de activitate pe exercitiul financiar urmator, elaborate de catre Consiliul de Administratie;

Pentru toate celelalte hotarari stabilite in sarcina adunarii generale ordinare sau extraordinare, potrivit legii si Actului Constitutiv, reprezentatii desemnati vor avea nevoie de un mandat special din partea Primarului General al Municipiului Bucuresti. Organizarea Consiliului de Administratie (

1) Administrarea Societatii se realizeaza de catre un Consiliu de Administratie in conformitate cu prevederile legale care reglementeaza sistemul unitar de administrare. Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie compus din 7(sapte) administratori numiti de Adunarea Generala pe o perioada de maxim 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi (2) Prin excepție, mandatul membrilor primului Consiliu de Administratie este de cel mult 1 (unu) an. 3) Membrii Consiliului de Administratie sunt selectati in conformitate cu prevederile legislatiei privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu exceptia primilor administratori, de o societate specializata, sub supravegherea cate unui reprezentant al fiecarui grup politic reprezentat in CGMB.