Ȋn raportul pe 2018, dat acum publicității, Curtea de Conturi a constatat că TVR și Agerpres ar fi prejudiciat bugetul de stat cu sute de mii de lei. Printre problemele identificate se numără salariile prea mari ale directorilor generali, nereguli la Cerbul de Aur sau călătorii la clasa “business”.

Curtea de Conturi constată că directorii TVR și SRR au primit mai mulți bani decât ar fi avut dreptul. Având ȋn vedere că remunerația membrilor Consiliilor de Administrație se calculează în funcție de salariul șefului, valoarea prejudiciului crește.

"Consiliul de administrație al SRR a aprobat drepturi salariale pentru directorul general al entității într-un cuantum superior celui stabilit prin Legea de organizare și funcționare nr. 41/1994, situație ce a generat pentru anul 2018 plăți în afara cadrului legal, suportate din fonduri bugetare, în valoare de 124 mii lei (121 mii lei reprezintă drepturi salariale și 3 mii lei contribuții datorate de angajator). Pe cale de consecință, indemnizația membrilor CA, care reprezintă 25% din salariul brut lunar al directorului general, a fost calculată și acordată în corelație cu o bază salarială eronat stabilită. În aceste condiții, bugetul SRR a suportat cheltuieli din fonduri publice în sumă de 291 mii lei, pentru care nu există bază legală de aplicare."

"În anul 2018, directorul general al SRTv a beneficiat de un venit brut superior celui stabilit funcției de ministru, ceea ce a avut drept consecință prejudicierea bugetului de stat cu suma de 59 mii lei. Acordarea directorului general a unui salariu brut superior celui stabilit pentru funcția de ministru prin Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a influențat cuantumul indemnizației acordate membrilor Consiliului de Administrație. Astfel, valoarea totală a indemnizațiilor, acordată suplimentar membrilor Consiliului de Administrație, a fost de 178 mii lei, cu consecința prejudicierii bugetului de stat cu această sumă."

Tot la TVR, Curtea de Conturi a mai găsit nereguli legate de achizițiile publice, decontarea unor cheltuieli neeligibile, includerea valorii unor bunuri ale domeniului public în conturile bilanțiere, lipsa unor date actualizate privind investiții și bunuri de inventar, probleme la sistemul de control managerial, contractele de drepturi de autor

De exemplu, se pare că la TVR Chișinău au fost decontată chiria unor salariați fără să fie îndeplinite condițiile de eligibilitate - 129 mii lei.

Ȋn cee ace privește Cerbul de Aur - festival care a declanșat un scandal de presă din cauza cheltuielilor mari asociate evenimentului, cheltuieli care n-ar fi fost justificate - Curtea de Conturi constată:

"Curtea de Conturi a constatat că au fost încheiate contracte de cesiune de drepturi de autor/drepturi de proprietate intelectuală pentru artiștii reprezentați de către o societate comercială (....) care includ costuri, reprezentând transport, cazare și mese, al căror cuantum nu a fost aprobat prin hotărârile Comitetului Director.

În baza acestor contracte s-au efectuat plăți din alocații bugetare, direct agenției care îi reprezintă pe artiști, fără a exista documente justificative care să ateste realitatea prestației privind transportul, cazarea și mesele.

De asemenea, conducerea SRTv nu a ținut seama de sursele de finanțare stabilite prin documentațiile întocmite cu ocazia achizițiilor efectuate pentru desfășurarea evenimentului Cerbul de Aur 2018.

Astfel, deși sursa de finanțare a unor cheltuieli a fost indicată ca fiind sursele proprii, iar plățile au fost realizate efectiv din acestea, ulterior conducerea SRTv a solicitat deschiderea de credite bugetare și recuperarea sumelor respective de la bugetul statului. Prin schimbarea sursei de finanțare și în lipsa aprobărilor Comitetului Director și Consiliului de Administrație, conducerea executivă a SRTv a solicitat și încasat necuvenit de la bugetul de stat suma de 1.548 mii lei.

La data de 26.07.2019, SRTv a virat din disponibilitățile din surse proprii în contul „Alte venituri la bugetul de stat” suma de 1.616 mii lei, prin intermediul dispoziției de plată, reprezentând cheltuieli aferente Festivalului Cerbul de Aur 2018 și accesorii."

La Radioul public, raportul Curții de Conturi menționează:

"Pentru deplasările efectuate în străinătate în anul 2018, președintele - director general al SRR a beneficiat nelegal de o indemnizație de deplasare (...) și a decontat cheltuieli de transport cu avionul la „business class”, în condițiile în care, potrivit actelor normative, funcția de director general al SRR nu este asimilată funcției de ministru, ci, potrivit reglementărilor legale, doar salariul brut lunar pe care îl primește directorul general al SRR este asimilat funcției de ministru"

Curtea de Conturi semnalează o serie de alte nereguli și la Agerpres:

"În anul 2018, ANP AGERPRES a achitat din fonduri publice suma de 664,6 mii lei, reprezentând majorări și penalități de întârziere calculate și impuse de Agenția Națională de Administrare Fiscală în urma inspecției efectuate în anul 2018, din care a rezultat o diferența de taxă pe valoarea adăugată în valoare de 1.775,3 mii lei, care nu a fost corect și la termen declarată în perioada 2012-2017."

"Agenția nu a înregistrat în evidența contabilă, în conturi distincte, suma de 178 mii lei, provenită din casarea și declasarea mijloacelor fixe și a materialelor de natura obiectelor de inventar, și nu a întreprins demersurile necesare în vederea valorificării bunurilor casate. În timpul misiunii de audit au fost evidențiate în contabilitate materialele reciclabile, obținute din casarea bunurilor."